Uprawnienia budowlane 2019 Część 2. Pytania i testy ĆWICZENIA

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Polcen Sp. z o.o.

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności w ograniczonym zakresie.

autor: praca zbiorowa
wyd. 16. z 2019 r., format B5, str. 416
stan prawny: 1 lipca 2019 r.
Najlepsza książka dla specjalności:
- architektonicznej
- konstrukcyjno-budowlanej
- inżynieryjnej:
a) mostowej
b) drogowej
c) kolejowej
d) hydrotechnicznej
e) wyburzeniowej
- instalacyjnej
a) telekomunikacyjnej
b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.)
c) elektrycznej i elektroenergetycznej

Część 2. ĆWICZENIA składa się z:
- wprowadzenia, w którym omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);
- rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe zestawy pytań na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;
- rozdziału 2, w którym zamieszczono 662 pytania na egzamin testowy (niezależnych od 523 pytań zawartych w 1 części książki) w czterech podrozdziałach obejmujących:
· 309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,
· 233 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· 72 przykładowe pytania z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,
· 48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
z proponowanymi odpowiedziami a), b) lub c). Na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których jedna jest właściwa;
- rozdziału 3, w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, z którego wynika odpowiedź;
- rozdziału 4, zawierającego 106 przykładowych tez z odpowiedziami na egzamin ustny;
- rozdziału 5, zawierającego pytania problemowe z komentarzem i odpowiedziami, które mogą być przydatne zarówno na egzaminie ustnym i pisemnym;
- wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane.
Cena:
Brutto:
89.00 zł