Zasady określania wartości nieruchomości metodyczne i prawne

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Educaterra Sp. z o.o.

Książka Zasady określania wartości nieruchomości metodyczne i prawne
Autor: R. Cymerman, A. Hopfer, L. Kotlewski
Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane, 2016 r.
Okładka miękka, 235 stron

Spis treści
WSTĘP
1. Uwarunkowania wyceny nieruchomości
2. Podstawowe określenia przedmiotu wyceny
3. Rodzaje wartości
Rozdział I
SPOSOBY OKREŚLANIA WARTOŚCI
1. Klasyfikacja podejść, metod i technik szacowania
2. Podejście porównawcze
3. Podejście dochodowe
4. Podejście kosztowe
5. Podejście mieszane
6. Procedura określania wartości
Rozdział II
OPERAT SZACUNKOWY
Rozdział III
CELE SZACOWANIA
1. Podział celów na grupy
2. Cele wynikające z przepisów prawnych
Rozdział IV
UPRAWNIENIA DO SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
1. Kto może szacować nieruchomości?
2. Regulacje prawne
3. Zestawienie przepisów prawnych niezbędnych rzeczoznawcom majątkowym
Rozdział V
UREGULOWANIA DOTYCZĄCE PROCEDUR OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
1. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami
3. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
4. Ustawa o podatku dochodowym od spadków i darowizn
5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
6. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
7. Przepisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności
8. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
10. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
11. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
12. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
13. Ustawa o autostradach płatnych
14. Uregulowania wynikające z przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości
15. Ustawa o lasach
16. Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
17. Ustawa - Prawo ochrony środowiska
18. Ustawa - Prawo wodne
19. Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości po wojskach Federacji Rosyjskiej
20. Ustawa o ochronie przyrody
21. Przepisy dotyczące aktualizacji wartości środków trwałych
22. Przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych
23. Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
24. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
25. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
26. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów
27. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych
Rozdział VI
ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Etyka i odpowiedzialność zawodowa
2. Odpowiedzialność cywilna
3. Odpowiedzialność karna
Rozdział VII
STANDARDY ZAWODOWE
Cena:
Brutto:
65.00 zł