Książka Operat Szacunkowy w praktyce, Bogusław Wieczorek, wyd. październik 2018

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Wydawnictwo REM

Książka adresowana jest do adeptów oraz doświadczonych rzeczoznawców majątkowych.
„Operat szacunkowy w praktyce” składa się z trzech części:
- analizy zawartości każdego z elementów operatu szacunkowego,
- prezentacji istotnych elementów „analizy i charakterystyki rynku nieruchomości” wraz z przykładami,
- zestawienia wybranych problemów interpretacyjnych w praktyce wyceny nieruchomości.

W opracowaniu wykorzystano ponad 30 orzeczeń sądowych, precyzujących zasady jednoznacznego postępowania rzeczoznawcy majątkowego w sytuacjach wywołujących kontrowersje środowiskowe. Książka zawiera zbiór rozwiązań warsztatowych, przydatnych w codziennej praktyce rzeczoznawcy majątkowego.

143 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2018

Spis treści:
1. Obligatoryjne elementy operatu szacunkowego
2. Praktyczne aspekty warsztatu rzeczoznawcy majątkowego w świetle ustawowych wymagań wobec treści operatu szacunkowego
2.1. Wprowadzenie
2.2. Treść poszczególnych rozdziałów operatu szacunkowego
2.2.1. Określenie przedmiotu i zakresu wyceny
2.2.2. Określenie celu wyceny
2.2.3. Podstawa formalna wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości
2.2.4. Ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości w powiązaniu z celem wyceny
2.2.5. Opis stanu nieruchomości
2.2.6. Wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości
2.2.7. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny nieruchomości, z praktycznymi przykładami
2.2.7.1. Zagadnienia merytoryczne
2.2.7.2. Przykłady analizy i charakterystyki rynku nieruchomości
A. Analiza i charakterystyka rynku lokali mieszkalnych w kamienicach międzywojennych (podejście porównawcze)
B. Analiza i charakterystyka rynku lokali mieszkalnych w stanie developerskim (podejście porównawcze)
C. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości zabudowanych budynkami biurowymi (podejście dochodowe)
D. Analiza i charakterystyka rynku budowlanego (podejście kosztowe)
E. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (podejście porównawcze)
F. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości zabudowanych budynkami ośrodka wczasowego (podejście dochodowe, metoda zysków)
G. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości zabudowanych budynkiem pensjonatu (podejście porównawcze)
H. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzenia domów opieki dla osób w podeszłym wieku (podejście dochodowe, metoda zysków)
I. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zalesienia (podejście dochodowe, metoda zysków, technika dyskontowania strumieni dochodów)
2.2.8. Wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania
2.2.8.1. Podejście porównawcze
2.2.8.2. Podejście dochodowe
2.2.8.3. Podejście kosztowe
2.2.8.4. Podejście mieszane
2.2.9. Przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem
2.2.9.1. Przedstawienie toku obliczeń
2.2.9.2. Przykłady uzasadnienia wyniku wyceny
3. Wybrane zagadnienia praktyczne, związane z przygotowaniem operatu szacunkowego
3.1. Operat szacunkowy a ochrona danych osobowych
3.2. Znaczenie mapy
3.3. Dostępne źródła danych o powierzchni użytkowej budynku na nieruchomościach porównawczych
3.4. Udział w nieruchomości - cena, a wartość rynkowa, orzecznictwo
3.5. Problematyka wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem w budowie dla potrzeb egzekucji cywilnej
3.6. Budynek montowany do podłoża śrubami jako część składowa nieruchomości
3.7. Trend czasowy
3.8. Opłata adiacencka. Wartość rynkowa nieruchomości po podziale
3.9. Metoda wyceny gminnego ujęcia wody do celów kredytowych
3.10. Stan zagospodarowania nieruchomości, a roszczenie o odszkodowanie z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.11. Faktyczny sposób korzystania z nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3.12. Obszary ryzyka związane z kredytowaną nieruchomością
3.13. Przegląd wybranego orzecznictwa, uchylającego decyzje ministra, wydane na podstawie rekomendacji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych
4. Kryteria spójności i przejrzystości operatu szacunkowego
Spis aktów prawnych

Cena:
Brutto:
75.00 zł