Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna wyd. 2011 r. - NOWOŚĆ

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

Wiadomości zebrane w książce dotyczą materiałów, technologii i sprzętu stosowanych w budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz zasad ich racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji. Książka jest adresowana do osób zatrudnionych przy budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz do personelu zajmującego się eksploatacją tych urządzeń. Może być też pomocą dla uczniów i studentów odpowiednich kierunków szkół i uczelni.

Wydanie pierwsze, 2011 r.
Format A5, s. 240
Okładka kartonowa, kolorowa
Spis treści
1. Wstęp
2. Źródła wody, jej obieg i znaczenie w przyrodzie
3. Jakość wód wprowadzanych do sieci wodociągowych
4. Podstawowe definicje dotyczące zaopatrzenia w wodę
5. Sieć wodociągowa i jej systemy
6. Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych
7. Opomiarowanie zużycia wody
8. Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
9. Podstawowe definicje z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
10. Rodzaje kanalizacji
11. Warunki wykonywania sieci kanalizacyjnych
12. Charakterystyka ścieków i metod ich oczyszczania
13. Kanalizacja z rur kamionkowych
14. Kanalizacja z tworzyw termoplastycznych
15. Technologie bezwykopowego układania i renowacji rurociągów
16. Urządzenia do podczyszczania i regulacji przepływu wód deszczowych
17. Pompy i przepompownie w systemach kanalizacyjnych
18. Przepisy bhp przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
19. Rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków
20. Eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnych
Literatura
Cena:
Brutto:
55.00 zł