SEKOCENBUD Zestaw Biuletynów Cen Robót Scalonych BCA, BCD, BCP - IV kw 2013

Grupa:

Wyprzedaż

Producent:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Cennik zawiera:
•Biuletyn cen asortymentów robót BCA
•Biuletyn cen robót drogowych i mostowych - BCD
•Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP

Biuletyny cen robót scalonych mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Biuletyn Cen Asortymentów Robót - BCA zawiera tablice cen jednostkowych robót zagregowanych. Ceny jednostkowe asortymentów robót zagregowanych mogą mieć zastosowanie przy:
•szacowaniu wartości zamówienia za roboty budowlane, tj
◦planowanych kosztów robót budowlanych,
◦kosztorysów inwestorskich,
•sporządzaniu metodą uproszczoną kosztorysów ofertowych,
•szacowaniu wartości obiektów przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie,
•analizie i porównaniu cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju,
•waloryzacji cen oraz wynagrodzenia na roboty budowlane.

Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD) zawiera informacje cenowe, umożliwiające obliczanie wartości inwestycji na etapie jej przygotowania, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP
Biuletyn służy do obliczania wartości robót, dotyczących przygotowania terenu pod budowę.

Z wersji elektronicznej biuletynów można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych.
Cena:
Brutto:
61.50 zł