Specyfikacje Techniczne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Grupa:

Specyfikacje Techniczne

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Specyfikacje Techniczne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych to praktyczny program komputerowy, pozwalający na profesjonalne przygotowanie specyfikacji technicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Algorytm obejmuje trzy kody CPV:
• 454100004 - Tynkowanie
• 454210004 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
• 454421008 - Roboty malarskie.

Każda specyfikacja tworzona według schematu:
1. część ogólną;
2. wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych;
3. wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
4. wymagania dotyczące środków transportu;
5. wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych;
6. opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
7. wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
8. opis sposobu odbioru robót budowlanych;
9. opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
10. dokumenty odniesienia.

Program umożliwia przygotowanie specyfikacji, a także ich zapisywanie, edycję oraz drukowanie. Pozwala również na tworzenie bazy gotowych dokumentów.

Korzyści:
• profesjonalne i skuteczne przygotowanie specyfikacji technicznych;
• pewność, że Twoja specyfikacja spełnia wszystkie wymogi przepisów prawnych;
• pełne dopasowanie dokumentu do indywidualnych potrzeb, poprzez możliwość edycji i druku.
Cena:
Brutto:
121.77 zł
Do pobrania: