Program PRZEGLĄD 20 Profesjonalne kontrole obiektów budowlanych i PLAN RR - na 5 stanowisk - PROMOCJA

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

PP LOKUS Andrzej Jan Wiktor

Dwa uzupełniające się programy PRZEGLĄD profesjonalne kontrole obiektów budowlanych i PLAN RR plan robót remontowych.

Przegląd to program komputerowy służący do kontroli technicznych budynków i obiektów budowlanych. Zestaw składa się z programu komputerowego, instrukcji i druków stosowanych podczas kontroli. Zestaw może być wykorzystany przez osoby nadzorujące kontrole w ramach obowiązków służbowych oraz przez osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie organizacji i nadzorowania kontroli technicznych obiektów budowlanych.

Program umożliwia: wypełnianie, drukowanie i archiwizację wszystkich dokumentów i protokołów potrzebnych podczas kontroli technicznej obiektów budowlanych: 5 letniej, 1 rocznej, dodatkowej, nadzwyczajnej, przeglądu roboczego (przed zimą), wykonywanych 2 razy w roku (obiektów wielkopowierzchniowych). Można wydrukować Książkę obiektu budowlanego. Każdy protokół i każda karta nadzoru mogą być przeniesione do ulubionego edytora tekstu i poddane dalszej obróbce. Można utworzyć własny, autorski wzorzec kontroli.

Program może być zainstalowany na 3 stanowiskach.

Dokumentacja do elektronicznego wypełniania obejmuje:
- protokół stanu konstrukcyjno-budowlanego;
- protokół kontroli instalacji centralnego ogrzewania;
- protokół kontroli i konserwacji instalacji gazowej;
- protokół kontroli instalacji i aparatów w lokalu;
- protokół kontroli instalacji ciepłej wody;
- protokół kontroli instalacji wody zimnej i kanalizacji;
- protokół kontroli instalacji przeciwpożarowej;
- protokół kontroli i sprawdzenia przewodów dymowych i spalinowych;
- protokół kontroli przewodów i urządzeń wentylacyjnych;
- protokół kontroli stanu sprawności instalacji i urządzeń elektrycznych;
- protokół kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń piorunochronnych;
- protokół kontroli estetyki obiektu i otoczenia;
- protokół kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego obiektu wielopowierzchniowego.

Nadzór nad azbestem
Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli występowania azbestu i do sporządzenia stosownej dokumentacji, nawet wówczas, gdy wyroby azbestowe w jego obiekcie nie występują. Przy pomocy programu Przegląd identyfikacja miejsc występowania azbestu jest łatwa. Program zawiera elektroniczne formularze identyfikacji i inwentaryzacji wyrobów azbestowych a multimedialna prezentacja pomaga w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji dotyczącej azbestu.

W części edukacyjnej programu znajdują się wszystkie aktualne przepisy prawne i orzeczenia sądów związane z tematyką kontroli obiektów budowlanych, opracowane w formie hipertekstu, co ułatwia odszukanie właściwego paragrafu. Dołączone są publikacje multimedialne: - kurs
- słownik terminologii
- quizy i krzyżówki
- instrukcje
- informatory.

Prezentowany zestaw jest pierwszym wydawnictwem, które obejmuje wszystkie zagadnienia kontroli obiektów budowlanych w formie ujednoliconych instrukcji i procedur. Instrukcja, druki i program odnoszą się do wszystkich zagadnień technicznych, związanych z każdym rodzajem kontroli.

Program jest bardzo łatwy w obsłudze, opartej na graficznych ikonach, a połączenia hipertekstowe i indeks tematów, umożliwiają szybkie przejście do interesującego zagadnienia. Forma broszurowa instrukcji zawiera najważniejsze zagadnienia kontroli obiektów budowlanych, podane w skróconej formie - w stosunku do treści dokumentów zawartych w programie.

Program komputerowy PLAN RR (Plan robót remontowych) umożliwia tworzenie planów robót remontowych automatycznie, w oparciu o protokoły wykonane w programie PRZEGLĄD.

Klasyfikacja robót remontowych jest zgodna z rozporządzeniem "w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków", z podziałem na stopnie pilności: naprawa główna (2 kategorie), naprawa bieżąca (2 kategorie), roboty konserwacyjne. Przed wykonaniem planu należy wybrać: obiekt budowlany, zakres robót, stopień pilności, a także wskazać, które protokoły mają być uwzględniane - wykonane w ciągu: ostatniego miesiąca, w bieżącym roku, w ciągu 1 roku czy 2 lat. Teraz wszystko odbywa się samoczynnie: kilkustronicowy Plan robót będzie gotowy w kilka minut.

Każdy protokół, wykonany w programie PRZEGLĄD, może być importowany i wykorzystany do utworzenia Planu robót remontowych. Ponad 15 tysięcy Użytkowników korzysta z programu PRZEGLĄD, tworząc setki protokołów. Większość instytucji, zakładów przemysłowych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej, szpitali, szkół, posiada program PRZEGLĄD.
Elektroniczne wersje protokołów można archiwizować - przy pomocy komendy programu PRZEGLĄD. Te zarchiwizowane protokoły, wykonane przez pana Nowaka i panią Kowalską, oraz własne protokoły wykonane przez Użytkownika programu, stanowią podstawę do wykonania Planu robót remontowych. Program PLAN RR może przeanalizować każdą liczbę protokołów, ale może także zbudować Plan robót remontowych w oparciu o 1 protokół.

Nowości wersji 19 programu PRZEGLĄD:
- Do wersji 19 programu PRZEGLĄD została dołączona poprawiona i rozszerzona aplikację PLAN RR (Plan robót remontowych). PLAN RR można wywołać bezpośrednio z programu PRZEGLĄD, stworzoną w tym celu komendą menu, skrótem z klawiatury lub po naciśnięciu na ikonę.
- Wykonaliśmy Kreator formularzy kontroli obiektów budowlanych. Kreator jest prostym narzędziem ułatwiającym tworzenie wzorców formularzy kontroli dla dowolnego obiektu i wybranego zakresu technicznego.
- Zmiana treści niektórych protokołów, w tym także dotyczące kontroli obiektów wielkopołaciowych i wielkopowierzchniowych, stosownie do zmienionych ostatnio przepisów i nowych orzeczeń sądów.
- W Protokole kontroli instalacji aparatów w lokalu można dokonywać wyboru większej liczby parametrów, aniżeli było to możliwe wcześniej.
- W 19 wersji poprawiono Katalog obiektów.
- Zmieniono mini aplikację "Wycena kontroli obiektu budowlanego".
Mini aplikacja "Wycena kontroli obiektu budowlanego" pomaga w szybkim sporządzaniu prostych kosztorysów kontroli obiektu budowlanego, w każdym z zakresów wytyczonych przez Prawo budowlane. Okienko mini aplikacji pojawi się, gdy wybierzemy komendę "Wycena kontroli" z Menu Narzędzia lub naciśniemy na odpowiednią ikonkę na pasku narzędzi.
- W istniejących dotychczas materiałach edukacyjnych - lekcjach, quizach, elektronicznych poradnikach - poprawiono treść, uwzględniając ostatnie zmiany w przepisach. Wprowadzono wszystkie zaktualizowane przepisy dotyczące tematyki kontroli obiektów budowlanych. Wyszukiwanie właściwych paragrafów jest ułatwione, dzięki zastosowaniu przejść hipertekstowych. Interfejs i szata graficzna publikacji zostały zmienione.
- Komenda " Do Schowka" z menu "Plik" zmieniła swój charakter. Po wybraniu tej komendy zostanie otwarty edytor tekstu, wskazany wcześniej przez Użytkownika. Gdy w edytorze wybierzemy komendę "Wklej", wypełniony dokument zostanie przeniesiony do otwartego edytora tekstu. Gotowe dokumenty można wklejać do każdego programu zewnętrznego, który potrafi przechwycić tekst. Tę cechę posiadają na przykład: programy graficzne, DTP, edytory tekstu.
- Zakres stosowania komendy "Edytuj" z menu "Plik" został rozszerzony. Gotowy protokół jest teraz umieszczany w domyślnym edytorze tekstu w formacie RTF. (Domyślny edytor tekstu - to program służący do redagowania pism, z którego korzystają Państwo na codzień, najczęściej do tych zadań jest ustawiony Word, EditPad lub Open Office.) Program PRZEGLĄD tworzy protokół w formacie RTF automatycznie, a Użytkownik samodzielnie decyduje o dalszej obróbce graficznej tekstu, określając na przykład: rodzaj czcionki, formatowanie akapitów, marginesy, itd.
- Chociaż zakresy protokołów do elektronicznego wypełniania zostały rozszerzone, wszystkie protokoły wykonane w poprzedniej wersji programu możne otworzyć i powtórnie edytować w wersji bieżącej. Komendą "Importuj" odbieramy pliki (importujemy) z poprzednich wersji programu PRZEGLĄD, natomiast komendę "Eksportuj" stosujemy wtedy, gdy chcemy wyekspediować pliki do nowej wersji programu PRZEGLĄD.
- Usprawniono obsługę programu: większość komend menu otrzymała skróty z klawiatury, dodatkowe informacje o otwartym protokole są wyświetlane na belce stanu. Szata graficzna programu została wzbogacona o nowe ikony i pomoc kontekstową.

Cena:
Brutto:
1217.70 zł
Do pobrania:
Ekrany programu: