Pakiet programów PRZEGLĄD 14 i PLAN RR - PROMOCJA

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

PP LOKUS Andrzej Jan Wiktor

Dwa uzupełniające się programy PRZEGLĄD profesjonalne kontrole obiektów budowlanych i PLAN RR plan robót remontowych.

Program PRZEGLĄD kontrole obiektów budowlanych to zestaw składający się z programu komputerowego, instrukcji i druków stosowanych podczas kontroli; druki można powielać na kserokopiarce - i stosować w trakcie kontroli. Program komputerowy obejmuje nowe zmiany Prawa budowlanego, wprowadzone ostatnio. Przepisy zobowiązują właściciela lub zarządcę do poddania obiektów budowlanych kontroli okresowej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

Zestaw może być wykorzystany przez osoby nadzorujące kontrole w ramach obowiązków służbowych oraz przez osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie organizacji i nadzorowania kontroli technicznych obiektów budowlanych.

Nowa wersja programu komputerowego PRZEGLĄD 14 umożliwia: wypełnianie, drukowanie i archiwizację wszystkich dokumentów i protokołów potrzebnych podczas kontroli technicznej obiektów budowlanych: 5 letniej, 1 rocznej, dodatkowej, nadzwyczajnej, przeglądu roboczego (przed zimą), wykonywanych 2 razy w roku (obiektów wielkopowierzchniowych). Można wydrukować Książkę obiektu budowlanego. Została zmieniona szata graficzna programu, stworzyliśmy nowy interfejs Użytkownika. Każdy protokół i każda karta nadzoru mogą być przeniesione do ulubionego edytora tekstu i poddane dalszej obróbce. Można utworzyć własny, autorski wzorzec kontroli.
Do programu została dodana mini aplikacja "Wycena kontroli obiektu budowlanego", która pomaga w szybkim sporządzaniu prostych kosztorysów kontroli obiektu budowlanego, w każdym z zakresów wytyczonych przez Prawo budowlane. Okienko mini aplikacji pojawi się, gdy wybierzemy komendę "Wycena kontroli" z Menu Narzędzia lub naciśniemy na odpowiednią ikonkę na pasku narzędzi.
Tworzenie kosztorysów można zautomatyzować, przenosząc dane z otwartego protokołu kontroli do formularza kosztorysu. Informacje o wykonawcy wyceny są także wstawiane automatycznie. Tworzone kosztorysy składają się z 3-ch części. Pierwsza część jest zawarta pod zakładką "Dane zleceniodawcy"; tutaj wpisujemy istotne dane dotyczące obiektu. W drugiej karcie - "Wartości liczbowe" - umieszczamy dane, które są podstawą obliczeń kosztorysowych. Trzecia zakładka - "Wykonawca wyceny", jak wskazuje nazwa, służy do umieszczania informacji o osobie, która kosztorys utworzyła. Następnie określamy stawkę VAT (uwzględniliśmy ostatnie zmiany). Dane osobowe wykonawcy kosztorysu (które mogą być tożsame z danymi wykonawcy kontroli) możemy na stałe umieścić w podręcznym pliku i każdorazowo, automatycznie wpisywać do karty.

Prezentowany zestaw jest pierwszym wydawnictwem, które obejmuje wszystkie zagadnienia kontroli obiektów budowlanych w formie ujednoliconych instrukcji i procedur. Instrukcja, druki i program odnoszą się do wszystkich zagadnień technicznych, związanych z każdym rodzajem kontroli.

Program jest bardzo łatwy w obsłudze, opartej na graficznych ikonach, a połączenia hipertekstowe i indeks tematów, umożliwiają szybkie przejście do interesującego zagadnienia. Forma broszurowa instrukcji zawiera najważniejsze zagadnienia kontroli obiektów budowlanych, podane w skróconej formie - w stosunku do treści dokumentów zawartych w programie.

Program komputerowy PLAN RR (Plan robót remontowych) umożliwia tworzenie planów robót remontowych automatycznie, w oparciu o protokoły wykonane w programie PRZEGLĄD.

Klasyfikacja robót remontowych jest zgodna z rozporządzeniem "w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków", z podziałem na stopnie pilności: naprawa główna (2 kategorie), naprawa bieżąca (2 kategorie), roboty konserwacyjne. Przed wykonaniem planu należy wybrać: obiekt budowlany, zakres robót, stopień pilności, a także wskazać, które protokoły mają być uwzględniane - wykonane w ciągu: ostatniego miesiąca, w bieżącym roku, w ciągu 1 roku czy 2 lat. Teraz wszystko odbywa się samoczynnie: kilkustronicowy Plan robót będzie gotowy w kilka minut.

Każdy protokół, wykonany w programie PRZEGLĄD, może być importowany i wykorzystany do utworzenia Planu robót remontowych. Ponad 15 tysięcy Użytkowników korzysta z programu PRZEGLĄD, tworząc setki protokołów. Większość instytucji, zakładów przemysłowych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej, szpitali, szkół, posiada program PRZEGLĄD.
Elektroniczne wersje protokołów można archiwizować - przy pomocy komendy programu PRZEGLĄD. Te zarchiwizowane protokoły, wykonane przez pana Nowaka i panią Kowalską, oraz własne protokoły wykonane przez Użytkownika programu, stanowią podstawę do wykonania Planu robót remontowych. Program PLAN RR może przeanalizować każdą liczbę protokołów, ale może także zbudować Plan robót remontowych w oparciu o 1 protokół.

Najnowsza wersja programu PLAN RR, została znacznie ulepszona. Zastosowaliśmy nowe algorytmy wyszukiwania, dzięki którym segregacja informacji została dwukrotnie przyspieszona. Wprowadziliśmy około 40 procedur "naprawczych", które uwzględniają niewłaściwy zapis danych w protokołach: w tym celu przeanalizowaliśmy kilkaset elektronicznych protokołów pod kątem najczęściej popełnianych błędów. Teraz Użytkownik może się pomylić, a program i tak właściwie zinterpretuje zapisane informacje.
Cena:
Brutto:
602.70 zł
Do pobrania:
Ekrany programu:

Uwagi:
Uwaga:
Zestaw dla kontroli obiektów budowlanych kosztuje 990,00 zł dla osób fizycznych, które są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, i które wykonują lub zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, itd. W ramach kwoty (490,00 zł + VAT.) będą umieszczane pełne dane o organizatorze kontroli w niniejszej witrynie internetowej przez okres 2 lat, licząc od daty zakupu zestawu - oczywiście, jeżeli zainteresowany wyrazi na to zgodę.

Natomiast dla podmiotów, które nadzorują własne zasoby, czyli np: spółdzielnie mieszkaniowe, administracje mienia, urzędy gmin, sanatoria, szpitale, zakłady przemysłowe, szkoły oraz przedsiębiorstwa i instytucje, które posiadają osobowość prawną, cena wynosi 1490,00 zł.