RM-WIN

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

Cadsis s.c.

RM-WIN program główny pakietu RM do analizy statycznej i wytrzymałościowej oraz zintegrowanego wymiarowania prętów stalowych, żelbetowych i drewnianych płaskich konstrukcji prętowych wg teorii I-go i II-go rzędu.

Program przeznaczony jest do analizy statycznej i wytrzymałościowej płaskich konstrukcji prętowych o dowolnym ich schemacie statycznym i umożliwia:

... w zakresie schematu statycznego konstrukcji

- swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji, polegające na "rysowaniu" schematu na ekranie monitora,
- definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów z kształtowników katalogowych oraz definiowanych przez użytkownika,
- automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych,
- automatyczne generowanie typowych struktur prętowych belek, ram wielopiętrowych i wielonawowych, kratownic i łuków, - deklarowanie prętów o przekrojach z liniowo zmiennymi, wzdłuż osi pręta, wymiarami przekroju poprzecznego,
- deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien),
- deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych),
- zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych,
- usuwanie zbędnych lub tworzenie nowych węzłów w prętach bez utraty obciążeń na tych prętach,
- zadawanie imperfekcji geometrycznych prętom konstrukcji dla analizy jej wrażliwości w ramach obliczeń wg teorii II-go rzędu,
- zmianę położenia węzłów konstrukcji,
- obracanie całej konstrukcji w jej płaszczyźnie,
- renumerację prętów i węzłów.

... w zakresie obciążeń konstrukcji

- deklarowanie różnych typów obciążeń skupionych i rozłożonych oraz temperatury,
- nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych,
- grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji,
- automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń,
- deklarowanie wzajemnych relacji między grupami obciążeń w celu wyeliminowania merytorycznie nielogicznych schematów obciążenia w trakcie automatycznego generowania kombinacji,
- kreowanie klas obciążeń w celu generowania kombinacji grup spełniających szczególne warunki normowe,
- operowanie listą obciążeń umożliwiającą: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie,

... w zakresie analizy statycznej konstrukcji

- wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji,
- wyznaczanie rozkładów naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta,
- wyznaczanie przemieszczeń i deformacji prętów konstrukcji,
- wyznaczanie obwiedni naprężeń, sił przekrojowych, deformacji prętów i reakcji podpór,
- automatyczne wyszukiwanie wartości ekstremalnych z możliwością deklarowania różnych kryteriów wyszukiwania,
- automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych klas kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń,
- generowanie diagramu stopni wytężenia prętów w kontekście podstawowego warunku wytrzymałościowego,
- wyznaczanie długości wyboczeniowych poszczególnych prętów konstrukcji z uwzględnieniem ich powiązania z sąsiednimi prętami konstrukcji oraz aktualnego stanu sił wewnętrznych,
- wykonywanie wszystkich obliczeń zarówno w ramach teorii I-go rzędu jak i teorii II-go rzędu (czyli z uwzględnieniem wpływu sił osiowych na ugięcia prętów), co umożliwia badanie stateczności konstrukcji w jej płaszczyźnie oraz wymiarowanie niepryzmatycznych prętów stalowych, dla których stosowanie PN-90/B-03200 nie jest zalecane,
- uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń,
- konwersację z modułami: RM-STAL - do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200, RM-ZB84 - do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-84/B-03264, RM-ZELB - do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264:1999, RM-SPOL - do wymiarowania połączeń w konstrukcjach stalowych wg PN-90/B-03200, PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998, RM-DREW - do wymiarowania prętów i połączeń konstrukcji drewnianych wg PN-81/B-03150, RM-SIN - do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN wg przepisów specjalnych, RM-AZUR - do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych

... w zakresie użytkowania

- łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu, dzięki wykorzystaniu mechanizmów i konwencji typowych dla aplikacji systemu Windows, a w szczególności mechanizmu zarządzania oknami (ang. MDI), pozwalającego na jednoczesne wyświetlanie różnych informacji o analizowanym zadaniu,
- łatwe i szybkie dokonywanie zmian wszelkich parametrów zadania (wariantowanie) połączone z automatyczną aktualizacją wyświetlanych wyników obliczeń,
- znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania,
- swobodne dokonywanie zmian obszaru roboczego okien (tzw. zoom) poszczególnych opcji wraz z automatycznym skalowaniem rysunków, symboli i wykresów,
- możliwość dostosowanie niektórych parametrów domyślnych programu przez użytkownika, tj. kolorów elementów graficznych, skali schematów, wielkości napisów, liczby cyfr po przecinku wyświetlanych i drukowanych wartości,
- korzystanie z kontekstowego systemu pomocy, w konwencji typowej dla aplikacji WINDOWS,
- tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń oraz podglądu na ekranie monitora,
- eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu, zawierającego tabele i rysunki, z myślą importowania (wklejania) tego dokumentu do zaawansowanych edytorów tekstu (akceptujących standardowy format RTF oraz rysunki w postaci metaplików),
- wybór rodzaju i wielkości czcionki, określanie skali rysunków na wydrukach,
- sporządzanie skalowanego i pozycjonowanego wydruku zawartości aktywnego okna roboczego opcji lub okna dialogowego,
- pełną ochronę przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu,
- poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wymaganiach odnośnie konfiguracji sprzętu komputerowego,
- archiwizację analizowanych zadań w tzw. pamięci zewnętrznej komputera,
- podgląd schematów statycznych zadań podczas przeszukiwania katalogów dyskowych zadań,
- określanie tzw. metryki zadania ułatwiającej identyfikację zadań archiwalnych.

Cena:
Brutto:
1955.70 zł
Ekrany programu:

Uwagi:
+ koszt elektronicznego klucza zabezpieczającego 147.60 zł