Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości z serwisu podaj swój e-mail:
Wiadomości
W sprzedaży pojawiły się cenniki do sporządzania kosztorysów szczegółowych i wycen Sekocenbud za 2 kwartał 2020 r.
Dwa uzupełniające się programy PRZEGLĄD 19 profesjonalne kontrole obiektów budowlanych i PLAN RR plan robót remontowych w promocyjnej cenie.
6 nowych książek z testami na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, drogowej i mostowej.
Konwerter przedmiarów i kosztorysów z plików PDF do programów kosztorysowych (format XML).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „PROGRAMY.WAW.PL”
obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym: www.programy.waw.pl
Oferta sklepu skierowana jest przede wszystkim do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże szanujemy również prawa Konsumentów.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

1. WSTĘP
2. DEFINICJE
3. WYMAGANIA TECHNICZNE
4. SKŁADANIE i PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚCI, REKLAMACJE
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

1. WSTĘP
1.1. Właścicielem sklepu programy.waw.pl jest firma MTM Digital Mikołaj Brzeziński z siedzibą: ul. Krucza 23/31 lok. 38, 00-525 Warszawa. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 514999, NIP: 951-204-71-79, Regon: 142550992, Nr konta bankowego: 62 1050 1041 1000 0091 0715 1053.

1.2. Prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nim treści należą do firmy MTM Digital Mikołaj Brzeziński.

1.3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

1.4. Kontakt z firmą MTM Digital Mikołaj Brzeziński można nawiązać:
- listownie (na adres udostępniony w pkt. 1.1.)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – info@mtm.com.pl
- telefonicznie – tel. 22 400-93-99, tel. 22 404-40-72, tel.kom. 793 99 51 99.

1.5. MTM Digital w zakresie prowadzonej działalności zajmuje się produkcją i sprzedażą programów komputerowych dla budownictwa, cenników i biletynów cen do kosztorysowania oraz publikacji i wydawnictw związanych z branżą budowlaną.

2. DEFINICJE
Sprzedawca – firma MTM Digital Mikołaj Brzeziński z siedzibą: ul. Akademicka 3 lokal 104, 02-038 Warszawa. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 514999, NIP: 951-204-71-79, Regon: 142550992.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.programy.waw.pl, prowadzony przez Sprzedawcę

Towar – produkty prezentowane w Sklepie (programy komputerowe, cenniki, broszury, książki, usługi świadczone drogą elektroniczną. Producentem części towarów jest firma MTM Digital Mikołaj Brzeziński, inne sprzedawane są w oparciu o aktualne umowy dystrybutorskie)

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, którym kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną

Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego/Konsumenta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, złożone za pomocą Formularza zamówienia

Formularz zamówienia – formularz w wersji elektronicznej, udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie na stronie: www.programy.waw.pl

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym/Konsumentem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE
3.1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest posiadanie przez Kupującego/Konsumenta przeglądarki internetowej oraz aktywnego adresu e-mail. 3.2. Kupującemu/Konsumentowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Kupujących/Konsumentów.

4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
4.1. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT. Kupujący/Konsument może składać zamówienie przez internet, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

4.3. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:

- na stronie internetowej www.programy.waw.pl wypełniając formularz Zamówienia;

- pocztą elektroniczną, wysyłając na adres info@mtm.com.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji to znaczy: dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;

- telefonicznie, składając Zamówienie pod numerem 22 400-93-99 lub 22 404-40-72;

- faksem: wysyłając pod numer 22 486 97 46 Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki.

4.4. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu/Konsumentowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem przyjęcia i realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego Formularza zamówienia. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym/Konsumentem. Jeżeli taki kontakt nie będzie możliwy Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

4.5. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.T.

4.6. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.

4.7. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres dostawy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Koszt dostawy zależny jest od wyboru formy płatności. Po wybraniu formy płatności pokazywany jest koszt dostawy.Dostępne są następujące formy płatności:
- kurier za pobraniem - koszt dostawy 42 zł
- kurier przedpłata - koszt dostawy 32 zł
- przesyłka pocztowa za pobraniem - koszt dostawy 19 zł
- przesyłka pocztowa przedpłata - koszt dostawy 10 zł
- odbiór osobisty - nie są doliczne koszty dostawy.
4.8. Warunkiem złożenia Zamówienie jest również zapoznanie się przez Kupującego/Konsumenta z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.

4.9. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.

4.10. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z MTM Digital.

4.11. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata”, do wiadomości dołączony jest dokument, zawierający dane niezbędne do wykonania przelewu. Dodatkowo, każde zamówienie potwierdzane jest przez MTM Digital telefonicznie.

4.12 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW. REKLAMACJE
5.1. Realizacja zamówienia następuje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu/Konsumentowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub w przypadku przedpłaty od terminu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży. 5.3. MTM Digital zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które MTM Digital nie ponosi odpowiedzialności, na przykład w przypadku wycofania przez producenta Towaru ze sprzedaży.

5.4. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

5.5. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony lub paczka) lub firmy kurierskiej.

5.6. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia i są podane w punkcie 4.7 niniejszego Regulaminu.

5.7. Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, może sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub listonosza. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub listonosza.

5.8. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

5.9. Kupujący składa reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów. Reklamacje dotyczące opóźnienia w realizacji zamówienia lub nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT Kupujący może składać telefonicznie, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 18.00 na numer 22 822 68 15.

W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Składając zamówienie, Kupujący/Konsument wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia.

6.2. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego/Konsumenta odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6.3. Sprzedawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te muszą być podane do ogólnej wiadomości na stronach sklepu internetowego.

6.4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów między Kupującym a Sprzedawcą będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 286 ze zm.).

7. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
7.1. Klient będący konsumentem (w rozumieniu art. 221 ust. 7 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)).

7.2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail info@mtm.com.pll lub adres pocztowy MTM Digital Mikołaj Brzeziński, ul. Akademicka 3 lok. 104, 02-038 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
- w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
- w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
- dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

7.3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

a) świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail info@mtm.com.pl lub adres pocztowy MTM Digital Mikołaj Brzeziński, ul. Akademicka 3 lok. 104, 02-038 Warszawa.

7.6. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Załącznik nr 1

Wzór odstąpienia od Umowy


...................................................
Miejscowość, data

..................................................
Imię i nazwisko konsumenta

..................................................
Adres zamieszkania

..................................................
Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy

…………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ...............................................

w ..........................................................................


Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie .................................................................................................... złotych)

przekazem pocztowym na adres .......................................................................................................................

lub na konto nr .............................................................................................................................................. .


Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu...................................................
podpis Konsumenta